बचनपरिबर्तनः

बचनपरिबर्तनः एकबचन द्बिबचन बहुबचन भबान् भबन्तौ भबन्तः भबति भबतः भबन्ति करोतु कुरुताम् कुर्बन्तुउपबिशतु उपबिशताम् उपबिशन्तु

সাধারণ ব্যাকরণ পদ প্রকরণ

পদ প্রকরণ সাধারণ ব্যাকরণ – বিশেষ্যপদ, সর্বনাম, ক্রিয়াপদ কাকে বলে?